26 Σεπ 2010

Υποτροφίες Κληροδοτήματος "Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου"

Περίληψη προκήρυξης Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού το οποίο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Κληροδοτήματος "Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου". Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού το οποίο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Κληροδοτήματος "Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου". 1. Τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη είκοσι (20) συνολικά υποτρόφων του παραπάνω Κληροδοτήματος σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011, μεταξύ σπουδαστών και μαθητών που κατάγονται από το Βελβεντό Κοζάνης, επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη επιμέλεια και καλή διαγωγή με προτίμηση για τους συγγενείς του διαθέτη οι οποίοι σπουδάζουν στις Ανώτατες Σχολές του εσωτερικού στο Γυμνάσιο & Λύκειο Βελβεντού ως εξής: 1.α Από τους ανωτέρω είκοσι (20) υποτρόφους οχτώ (8) θα είναι πρωτοετείς φοιτητές οποιασδήποτε Ανώτατης Σχολής και της Σχολής Μαιών, έξι (6) πρωτοετείς του Γυμνασίου Βελβεντού και έξι (6) πρωτοετείς του Λυκείου Βελβεντού. 1.β Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους φοιτητές προτιμούνται εκείνοι οι φοιτητές των σχολών που ενδεικτικά αναφέρονται στην διαθήκη και αν δεν συντρέχει η περίπτωση των σχολών αυτών θα προτιμώνται οι έχοντες χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. 2. Η υποτροφία για μεν τους φοιτητές θα αρχίσει από το Πανεπιστημιακό έτος 2010 - 2011 και θα συνεχισθεί ως το τέλος των προβλεπόμενων από το νόμο ετών σπουδών των υποτρόφων στη Σχολή που φοιτούν ενώ για τους πρωτοετείς του Γυμνασίου απ' το Σχολικό έτος 2010 - 2011 και μέχρι τη λήξη των γυμνασιακών σπουδών και για τους πρωτοετείς του Λυκείου απ’ το σχολικό έτος 2010 – 2011 μέχρι τη λήξη των σπουδών τους στο Λύκειο. Οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να φοιτούν στο Γυμνάσιο & Λύκειο Βελβεντού. Αν μετεγγραφούν σε άλλο Γυμνάσιο ή Λύκειο η υποτροφία τους θα διακοπεί. 3. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος: 3.α Για μεν τις σπουδές των Ανωτάτων Σχολών και της Σχολής Μαιών απόφοιτοι Λυκείου Βελβεντού που είναι γραμμένοι και φοιτούν στο πρώτο έτος των Σχολών τους, ανεξάρτητα του οικογενειακού εισοδήματος. 3.β Για τις σπουδές του Γυμνασίου απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού που είναι γραμμένοι και φοιτούν στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου Βελβεντού και 3.γ για τους Σπουδαστές του Λυκείου απόφοιτοι του Γυμνασίου Βελβεντού που είναι γραμμένοι και φοιτούν στην πρώτη τάξη του Λυκείου Βελβεντού. Για να τηρείται και το κριτήριο της απορίας που όρισε ο διαθέτης στις περιπτώσεις 3β και 3γ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 22.000,00 € για οικογένειες με ένα τέκνο. Το παραπάνω όριο ποσού θα προσαυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Κατά 2.000,00 € για τις οικογένειες με δύο (2) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, β) κατά 4.000,00 € για οικογένειες με τρία (3) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, γ) κατά 6.000,00 € για οικογένειες με τέσσερα (4) ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 1.000,00 € για κάθε επιπλέον τέκνο. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των ποσών αυτών αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ως μη πληρούντες το κριτήριο της απορίας. Το οικογενειακό εισόδημα θα αποδεικνύεται με εκκαθαριστικό ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους. Επίσης πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του αρχικού Ε9 με τυχόν μεταβολές του και στην περίπτωση ισοβαθμίας προτιμούνται οι συγγενείς του Διαθέτη και σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οι έχοντες την μικρότερη ακίνητη περιουσία. Διαβάστε τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν γραπτά οι υποψήφιοι του διαγωνισμού στο επισυναπτόμενο αρχείο. Η μηνιαία υποτροφία ορίζεται για τους υποτρόφους του Πανεπιστημίου σε διακόσια (200,00) € μηνιαίως, για τους υποτρόφους του Γυμνασίου σε εκατό (100,00) € μηνιαίως και για τους υποτρόφους του Λυκείου εκατόν είκοσι (120,00) € μηνιαίως. Η ανωτέρω υποτροφία αρχίζει να καταβάλλεται από την έναρξη του πρώτου έτους των σπουδών τους και λήγει αμέσως μετά το κανονικό τέλος των σπουδών τους στη Σχολή που φοιτούν, στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο αντίστοιχα Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κατάστημα του Γυμνασίου - Λυκείου Βελβεντού στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 16:00, σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην εξώθυρα του Γυμνασίου – Λυκείου, ενώπιον εξεταστικής επιτροπής που θα αποτελείται από καθηγητές του Γυμνασίου - Λυκείου Βελβεντού για τους Φοιτητές και μαθητές Λυκείου και από εκπαιδευτικούς του δημοτικού για τους πρωτοετείς του Γυμνασίου. Οι επιτροπές αυτές θα καταρτισθούν κατά το άρθρο 8 του από 18/23-8-41 Καν. Δ/τος. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δημαρχείο Βελβεντού δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τον διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου